آسیاب به چرخ

0
977
آسیاب به چرخ
آسیاب به چرخ

شرح بازی: ابتدا شرکت کنندگان در این بازى دست هاى یکدیگر را گرفته و حلقه اى را تشکیل مى دهند، یکى از بازیکنان که غالباً از همه بزرگتر است نقش استاد را بازى مى کند.
استاد با ریتمى آهنگین مى گوید آسیاب بچرخ، حلقه مى گوید: مى چرخم و با شور و شعف شروع به چرخیدن مى کنند تا آنجا که تعادل گروه به هم بخورد. مجدداً استاد مى گوید آسیاب بشین، حلقه: مى شینم، سپس استاد و حلقه گفت و گویى آهنگین را ادامه مى دهند:
آسیاب پاشو، پا نمى شم/ جون خاله جون، پانمى شم/. جون عمه جون، پانمى شم/ قفل چمدون، پا نمى شم/ استاد مى گوید تورو خدا جون و حلقه مى گوید، پامى شم.
استاد مى گوید: آسیاب بخواب، افراد حلقه مى گویند مى خوابم و سر خود را خم کرده و چشمهاى خود را مى بندند، استاد مى گوید: آسیاب صندلى بساز، افراد حلقه، یک پاى خود را بالا آورده و حالت نشسته روى صندلى مى گیرند.
در آخر استاد مى گوید: آسیاب بچرخ، همگى مى چرخند و در حالى که حرکت خود را سرعت مى بخشند مى خوانند و تکرار مى کنند: آسیاب تندترش کن، تندتر و تندترش کن

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید